Privatlivspolitik CTWeb ApS

Introduktion
Hos CTWeb ApS værner vi om privatlivets fred og vi beskytter personlige oplysninger i henhold til gældende lovgivning. Når vi behandler personoplysninger, sker dette i overensstemmelse med god databehandlingsskik og vi overholder reglerne, som siger, at behandlingen skal være lovlig, rimelig, gennemsigtig og proportionel.

Vores målsætning
Hos CTWeb ApS, sætter vi en stor ære i, at værne om privatlivets fred. Det er vores mission, at der hele tiden bliver fuldt op beskyttelsen, så personlige og private oplysninger ikke kommer i hændende på uvedkommende.

Databeskyttelsesregler
Vi behandler personlige oplysninger efter gældende behandlingsprincipper, hvilket er i overensstemmelse med persondataforordningen (Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF).

 • Indsamling
  Vi indsamler kun personlige oplysninger, som har et reelt formål og anvender kun oplysningerne til dette formål. Vi oplyser altid den registrerede om, hvilke oplysninger vi har brug for og hvad vi bruger dem til - gennemsigtighed og proportionalitet.

 • Opbevaring
  Vi opbevarer personlige oplysninger, så længe de tjener et reelt formål og så længe formålet er begrænset til det oprindelige formål, som er oplyst da oplysningerne blev indsamlet - opbevaringsbegrænsning.

 • Deling
  Vi hverken sælger eller deler personlige oplysninger med andre. Vi videregiver kun personlige oplysninger, hvor der ligger et samtykke eller der foreligger et retsligt grundlag til videregivelsen.

Risici forbundet med databeskyttelse
Som en del af CTWeb ApS' ansvar, sørger vi altid for at optimere databeskyttelsen, så der vil være så lidt risici forbundet med behandlingen som muligt. Vi fører intern fortegnelse over virksomhedens behandlingsaktiviteter, hvor vi redegør for vores organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger - ansvarlighed.

Brud på datasikkerheden
Skulle der ske brud på datasikkerheden, er det vores ansvar, at sørge for at stoppe bruddet så hurtigt som muligt samt danne et overblik over, i hvilket omfang bruddet implicerer personlige oplysninger.

Generelle retningslinjer for ansatte
Ansatte hos CTWeb er alle underlagt tavshedspligt i forbindelse med arbejdet med persondata. Ansatte tilgår kun data som har et reelt formål med deres arbejdsopgave.

De registreredes rettigheder
Hos CTWeb ApS sørger for vi for, at informere samt støtte de registrerede i forbindelse med efterlevelse af deres rettigheder.

 • Gennemsigtighed
  Som registeret hos CTWeb ApS, har de registrerede altid krav på at vide, hvilke oplysninger vi har på dem, samt til hvilket formålet oplysningerne er indsamlet. Kravet om gennemsigtighed bliver efterlevet i skriftlig form, ved indgåelse af samarbejde med CTWeb ApS eller ved kontakt via hjemmesiden.

 • Oplysningspligt Som dataansvarlig for personlige oplysninger, har den registrerede krav på, at vide hvem der indsamler oplysningerne. Vi opgiver ved indgået samarbejde følgende:

  • Identitet og kontaktoplysninger på den dataansvarlige
  • Formålene med behandlingen samt vores retsgrundlag for behandling
  • Vi oplyser hvis vi videregiver dine personlige oplysninger til andre, hvor det er relevant
  • Vi oplysninger hvor længe vi opbevarer de personlige oplysninger
  • Vi oplyser om den registreredes ret til indsigt i hvilke personoplysninger vi har på dem
  • Vi oplyser om retten til at trække et samtykke tilbage, hvis behandlingen sker på grundlag af dette
  • Vi oplyser om den registreredes ret til at indgive en klage til Datatilsynet

 • Ret til berigtigelse
  Alle registrerede hos CTWeb ApS, har ret til at få sine urigtige oplysninger rettet. Oftest vil det være muligt at logge på eget system, hvor den registrerede selv kan rette sine oplysninger.

 • Ret til sletning (retten til at blive glemt)
  Den registrerede har ret til at få oplysninger om sig selv slettet af den dataansvarlige uden unødig forsinkelse. Oplysninger kan uden videre blive slettet hvis:

  • Personoplysningerne ikke længere er nødvendige til at opfylde det formål de blev indsamlet til
  • Hvis oplysningerne er baseret på samtykke og den registrerede trækker sit samtykke tilbage, hvorved der ikke findes andre retslige grundlag for at fortsætte behandlingen
  • Behandlingen er ulovlig

 • Ret til dataportabilitet
  Den registrerede har ret til at få sine personoplysninger udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og få disse data transmitteret til en anden dataansvarlig uden hindring fra den nuværende dataansvarlige som personoplysningerne er givet til. Den registrerede kan udøve denne ret når følgende gør sig gældende:

  • Behandlingen er baseret på samtykke eller på en kontrakt
  • Hvis behandlingen foretages automatisk
  • Hvis det er teknisk muligt

Brug af databehandler
Hos CTWeb ApS kan vi i nogle tilfælde have behov for at anvende en databehandler til at behandle data for os. Vi instruerer nøje vores eventuelle databehandlere, hvormed de kun må behandle data efter dokumenteret instruks fra CTWeb ApS.

Kontaktperson
Ønsker en registreret at tage kontakt til CTWeb ApS, dette kan være i forskellige henseender relateret til persondata, skal denne kontakt ske til følgende:

Direktør
Casper Thun
Strandvejen 7
8400 Ebeltoft
E-mail: casper@ctweb.dk
Telefon: +45 21 23 25 03

Oplysninger om dataansvarlige
CTWeb ApS
Strandvejen 7
8400 Ebeltoft
CVR: 38861891